محصولات


     
  عایق رطوبتی تندیس بام 186
نوع BPP مناسب برای آب و هوای معتدل و گرمسیر
     عایق رطوبتی نیلوفر آبی 186
نوع BOF مناسب برای آب و هوای معتدل و گرمسیر


عایق رطوبتی پشم شیشه 186

نوع BOF مناسب برای آب و هوای معتدل و گرمسیر


عایق رطوبتی اشرف بام 186
نوع BOF مناسب برای آب و هوای معتدل و گرمسیر


عایق رطوبتی مشرف بام 186
نوع BPP مناسب برای آب و هوای معتدل و گرمسیر


طراحی و اجرا شرکت مهندسی فناوری اطلاعات فـراداده